RA-SASA

Turizem

Naloge

Spodbujanje razvoja turizma in izvajanje nalog RDO SAŠA – regionalne destinacijske organizacije za SAŠA subregijo:

  • krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni oziroma destinacijski ravni,

  • izvajanje marketinških aktivnosti in pospeševanje prodaje destinacije.

VODILNA DESTINACIJA

ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji je SAŠA-ORA pridobila sredstva za izvajanje Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Operacija sledi Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Namen

Namen operacije je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Zgornja Savinjska dolina, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.

Cilji

  • izboljšanje digitalne predstavitve Vodilne destinacije Zgornje Savinjske doline,
  • vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilne destinacije, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni, osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
  • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacije kot tudi na nacionalni ravni.

Cilj bomo dosegli z naslednjimi rezultati: dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja v Zgornji Savinjski dolini za katere se bo s spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov vzpostavilo poslovno okolje za njihov hitrejši nadaljnji razvoj.

Vrednost operacije

Skupna vrednost: 224.942,56 EUR

Sredstva ESRR: 202.448,30 EUR

Vabimo vas na ogled prenovljene spletne strani Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina visitsavinjska.com