RA-SASA

Turizem SAŠA

PRP LEADER EU

Program Razvoja Podeželja EKSRP

Povzetek: TURIZEM SAVINJSKO ŠALEŠKE DOLINE (Ukrep M19 LEADER) je graditi, spodbuditi razvoj in podjetniško dinamiko v regiji ter na ta način okrepiti osnovno infrastrukturo in storitve. Ključno področje je turizem, ki je prepoznan kot neizkoriščen potencial. Projekt je zasnovan po načelu »od spodaj navzgor«, gradil se bo že na obstoječih pobudah ter izkušnjah in vključeval vse ključne deležnike razvoja na tem področju.

Cilji so izboljšanje pogojev za življenje v regiji ter razvijala programe večjega vključevanja (glavni cilj), spodbujanje mreženja ponudnikov storitev in produktov, izboljšanje in okrepitev storitev podjetniškega in inovativnega podpornega okolja, širjenje zavedanja o novih poslovnih priložnostih, izboljšanje klime za podjetništvo preko promocije podjetništva in uspešnih zgodb, spodbujanje vzpostavitve zelenih delovnih mest.

Specifični cilji in učinki operacije so: izdelati celostno analizo stanja celotne regije v povezavi s turizmom ter zelenim/trajnostnim razvojem za dobro pripravo razvojnih usmeritev; preko izdelave strategije storitev in produktov ter trženjske strategije povečati vključenost ciljnih skupin; preko izvedbe ključnih izdelkov, akcij ter izobraževanj dvigniti kakovost življenja, raven zaposlenosti ter hkrati tudi prepoznavnosti regije.

Predvideni rezultati: izdelana analiza stanja, izdelani strategiji razvoja in trženja z izvedenimi delavnicami ter priročnikom, razvite turistične storitve skupaj s promocijskimi gradivi ter akcijami, izobraževanja in delavnice za večjo vključenost, razvoj turizma in mreženja, izvedene dejavnosti informiranja in obveščanja o projektu.

Glavne dejavnosti: Analiza obstoječih produktov in programov v SAŠA regiji ter strateško razvojne smernice za ITP-je; Oblikovanje imena turistične znamke, vizualne identitete in priročnika za CGP turistične znamke; Oblikovanje skupne turistične identitete in zgodbe turistične destinacije SAŠA regije ter oblikovanje 10-ih posamičnih identitet in zgodb po občinah/krajih; Oblikovanje posameznih REGIJSKIH INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV (ITP-jev); Oblikovanje turističnih paketov »What to discover? – Kaj odkriti?«, pripravljenih za trženje; Organizacijski, upravljavski in finančni načrt za učinkovito sodelovanje in povezanost vseh deležnikov v turizmu; Osveščanje in obveščanje; Svetovanje in informacijska sopodpora pri izvedbi aktivnosti projekta; Vodenje in koordinacija.