RA-SASA

Regionalni razvoj

Regionalni razvoj

Naloge

Izvajanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni:

  • Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji;

  • informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, usklajevanje dela območnih in lokalnih organizacijskih oblik ter enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri izvajanju območnega razvojnega programa SAŠA / RRP Savinjske;

  • splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja območnega razvojnega partnerstva SAŠA;

  • tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju območnega partnerstva SAŠA ter svetu županov SAŠA in območnemu razvojnemu svetu SAŠA;

  • srečanja in sestanki s predstavniki MGRT in RASR, sodelovanje v organih RASR – nadzorni svet, skupščina;

  • pomoč pri pripravi projektnih predlogov v skladu z razpisno dokumentacijo za upravičene vlagatelje na območju SAŠA subregije, usklajevanje projektnih predlogov in drugih aktivnosti z RASR in s strokovnimi službami pristojnih ministrstev;

  • svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na javne razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud, administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov SAŠA regije;

  • prepoznavanje skupnih regijskih projektov;

  • sodelovanje v odboru za človeške vire, ki deluje pri RRS Savinjske regije;

  • priprava in izvedba sestankov za občinske uprave, priprava gradiv za občine, priprava gradiv za RASR;

 

Dokumenti

Regionalni razvojni program 2014-2020 Savinjske regije (v nadaljevanju: RRP) je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim so usklajeni razvojni cilji v regiji na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja, določeni so instrumenti ter ocenjeni viri za njihovo uresničevanje. RRP se uresničuje z Dogovorom o razvoju regije(Dogovor), ki se pripravi za štiriletno obdobje.

Območje priprave RRP je Savinjska statistična regija, ki obsega območje enaintridesetih občin. To so občine: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.

 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM SAVINJSKE REGIJE za obdobje 2014-2020