RA-SASA

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šoštanj v letu 2019

Občina Šoštanj objavlja Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šoštanj v letu 2019.

Objavljeno: Občina Šoštanj, 2. 10. 2019, www.sostanj.si           

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva in obrti iz sredstev proračuna Občine Šoštanj za leto 2019. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Upravičeni nameni:

  • Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 2: prednostno spodbujanje samozaposlovanja,
  • Ukrep 3: spodbujanje investicij,
  • Ukrep 4: promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.

Upravičeni stroški:

  • stroški, ki so povezani z novo zaposlitvijo in samozaposlovanjem,
  • stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, zgradbe, oprema, stroji…,
  • stroški nematerialnih investicij: stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov,
  • stroški, povezani z udeležbo na sejmih ali razstavah: stroški najetja sejemskega prostora, postavitve in delovanja stojnice.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 30.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šoštanj

Rok: Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) do končnega roka za predložitev prijave, to je do dne 22. 10. 2019, do 14. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite po telefonu na številki: (03) 898 4300 ali na e-naslovu: obcina@sostanj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Šoštanj: www.sostanj.si ali pri občinski upravi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, vsak delovni dan v času uradnih ur do izteka prijave na razpis.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

Klavdija Šemenc